Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Prispevne površine občutljivih območij zaradi evtrofikacije


FGDC Metadata

Description:
Language of Dataset: sl
Abstract: Podatkovni niz prikazuje prispevne površine občutljivih območij zaradi evtrofikacije po Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07). Z uredbo je v slovenski pravni red prenesena Direktiva Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS), ki zahteva določitev občutljivih območij, za katera se pred neposrednim ali posrednim odvajanjem v vode določijo posebne zahteve glede čiščenja komunalnih odpadnih voda. Posebne zahteve veljajo na celotnih prispevnih območnih vodnih teles, ki so določena kot občutljiva zaradi evtrofikacije.
Purpose: Podatki so namenjeni državi, lokalnim skupnostim in javnosti, da lahko na osnovi zahtev Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07) ali na podlagi podatkov iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ugotovijo, kakšna stopnja čiščenja komunalne odpadne vode in v katerih rokih mora biti zagotovljena na območju, ki jih zanima.
Supplemental Information: Na prispevnih območjih občutljivih območij zaradi evtrofikacije Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07) določa posebne zahteve glede čiščenja komunalnih odpadnih voda. Na teh območjih je za vsa območja poselitve z obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 PE pred odvajanjem posredno ali neposredno v vode zahtevano terciarno čiščenje komunalne odpadne vode. Podatkovna baza Prispevna območja občutljivih območij zaradi evtrofikacije je uporabna kot podlaga za ugotavljanje, ob upoštevanju zahtev iz Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07), kakšna stopnja čiščenja in v katerem roku je predpisana na določenem območju. Podatki so/bodo uporabljeni: - kot del poročil Evropski komisiji o izvajanju Direktive Sveta 91/271/EGS, - kot del poročil Evropski komisiji o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES, - kot vir podatkov za državo in lokalne skupnosti za načrtovanje potreb, stroškov in terminskih planov opremljanja infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadne vode, - kot sekundarna uporaba za vse namene načrtovanja potreb, stroškov in terminskih planov opremljanja območij poselitve s komunalno infrastrukturo, - kot vir podatkov za namene prostorskega načrtovanja, za namene načrtovanja upravljanja voda, za odločanje v postopkih izdaje okoljevarstvenih dovoljenj za obratovanje komunalnih čistilnih naprav, - kot informacija javnosti do kdaj bo za posamezno območje Slovenije zagotovljeno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in kakšna bo stopnja čiščenja.
Point of Contact:
Contact Information:
Contact Person Primary:
Contact Person: Nataša Vodopivec
Contact Organization: Ministrstvo za okolje in prostor
Contact Address:
Address: Dunajska 48
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Country: Ljubljana
Keywords:
Theme:
Theme Keyword Thesaurus: GEMET
Theme Keyword: obcutljivo obmocje, evtrofikacija, čišcenje odpadne vode
Place:
Place Keyword: Slovenija
Metadata Reference Information:
Language of Metadata: sl
Metadata Standard Name: SIST EN ISO 19115:2005, Geografske informacije - Metapodatki
Metadata Standard Version: ARSO - 2006
Metadata Time Convention: local time
Metadata Contact:
Contact Information:
Contact Organization Primary:
Contact Person: Aleš Veršič
Contact Organization: MOP - Agencija RS za okolje
Contact Address:
City: Ljubljana
Postal Code: 1000
Address: Vojkova 1b
Country: Slovenija
Contact Voice Telephone: +386 1 478 4534
Contact Position: Višji svetovalec
Contact Electronic Mail Address: aversic@gov.si
Hours: 8.30 - 14.30
Metadata Date: 20100714
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BBC496654-323F-499D-9535-7731D71DC3DD%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.