Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Register naravnih vrednot (območja)


Opis zbirke podatkov
: Seznam naravnih vrednot opredeljuje naravne vrednote v prostoru in je namenjen njihovemu varstvu. Podatki o prostorski razporeditvi naravnih vrednot v Sloveniji in z njimi povezani atributni podatki so namenjeni pripravi naravovarstvenih smernic za plane, programe, načrte, prostorske ali druge akte ter njihove spremembe ali dopolnitve in izdelavi upravljalskih načrtov zavarovanih območij. Poleg tega omogočajo različne analize, primerjalno vrednotenje in so v pomoč pri operativnem naravovarstvenem delu. Nenazadnje so namenjeni lastnikom zemljišč in ozaveščanju najširše javnosti o bogastvu naravne dediščine Slovenije oziroma naravnih vrednot in pomenu njihovega varovanja.Osnova za vektorizacijo območij naravnih vrednot so skanogrami TK25 z ročno vrisanimi območji naravnih vrednot in centroidi območij iz Evidence naravnih vrednot - točkovni elementi skupaj z opisnimi podatki v bazi MS Access. Po vnosu točk je bila večina leg popravljena tako, da so kot podlaga za popravke služili skanogrami TTN in/ali ortofoto načrti.
: Podatkovni niz prikazuje prostorsko razporeditev območij naravnih vrednot v Sloveniji, kot so določene s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15), Pravilniki o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 70/06, 58/09 in 93/10) izdanih na podlagi 6. odstavka 37. člena Zakona o ohranjanju narave ( Ur. l. RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo). Naravna vrednota je po Zakonu o ohranjanju narave poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Med objekte in območja naravnih vrednot štejemo predvsem: geološke pojave, minerale in fosile ter njihova nahajališča, površinske in podzemske kraške pojave, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološke pojave, ledenike in oblike ledeniškega delovanja, izvire, slapove, brzice, jezera, barja, potoke in reke z obrežji, morsko obalo, rastlinske in živalske vrste, njihove izjemne osebke ter njihove življenjske prostore, ekosisteme, krajino in oblikovano naravo. Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot predpisuje izdelavo dveh variant GIS slojev z mejami naravnih vrednot. Sloj območij naravnih vrednot je eden od treh slojev variante za javno uporabo, izdelane v skladu s 7. odstavkom 5. člena citiranega Pravilnika. Opisni podatki dopolnjujejo prostorsko opredelitev naravnih vrednot, tako da za vsak element ali območje podajajo atributne podatke, kot jih predpisuje Pravilnik: evidenčno številko naravne vrednote, ime naravne vrednote, kratko oznako, razvrstitev med naravne vrednote državnega ali lokalnega pomena in zvrst oziroma zvrsti naravne vrednote.
:
Osnovne informacije za citiranje vira :
: Register naravnih vrednot (območja)
:
Datum : 2004-10-29
Tip datuma :
:
Datum : 2015-04-21
Tip datuma :
:
Datum : 2015-04-18
Tip datuma :
Tip zbirke podatkov :
Kategorija teme :
Zbirka ključnih besed :
Ključna beseda : Downloadable Data
Meja območja zbirke podatkov :
Zahodna meja : 13.389934
Vzhodna meja : 16.627614
Severna meja : 46.879786
Južna meja : 45.411205
Omejitev uporabe zbirke : Pozicijska natančnost je odvisna od natančnosti ročno vrisanih območij na fotokopijah TK25. Ocena na osnovi natančnosti TK25 (fotokopija) in načina vrisovanja je cca +- 1mm na karti, to je cca +-25 m na terenu. Naravne vrednote, pri katerih se na podlagi njihove občutljivosti upravičeno domneva, da bi objava natančne lege lahko povzročila neustrezno rabo ali ogroženost zaradi povečanega obiska, v tem podatkovnem nizu niso prikazane, v podatkovnem nizu NV - točke pa so označene z OP.
Zakonske omejitve :
Druge omejitve : no limitations on public access
Metapodatkovni opis
:
: utf8
Tip podatka :
Odgovorna oseba :
: 2015-04-23
: INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119
: V. 1.2
Posredovanje podatkov
Format posredovanja podatkov :
Ime formata : SDE Feature Class
Verzija formata :
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7BD007700F-CE87-4003-8CFA-81B22D11A8A5%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.