VirPokrovnost tal v Sloveniji po CORINE2006
Podatki so namenjeni za vsedržavno podatkovno bazo rabe in pokrovnosti tal, ki je primerljiva z ostalimi državami v Evropi. Primeri uporabe v Sloveniji: za poročanje Evropski agenciji za okolje: o vodah, pozidavi in prekrivanju tal, o stanju morja in obal...