Skip navigation elements to page contents

Spletna objektna storitev (WFS) za izdajanje okoljskih prostorskih podatkov
First level navigation elementsSeznam zbirk prostorskih podatkov: Currently selected tabPodrobnejši opis in izvoz zbirke prostorskega podatka: Select to go to this tab

Seznam zbirk prostorskih podatkov

* 

Ime zbirke prostorskega podatka
Absolutna najnižja temperatura zraka s povratno dobo 50 let
Select to show informationPrikaži podrobnejše podatke
Absolutna najvišja temperatura zraka s povratno dobo 50 let
Aglomeracije 2019
Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE1995
Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE 2012
Spremembe pokrovnosti tal med letoma 2006 in 2012
Državna mreža potresnih opazovalnic
Ekološko pomembna območja
Ekološko pomembna območja (jame)
Emisije v vode iz industrijskih naprav
Hidrogeološka karta 1:250.000 (IAH)
Hidrografska območja
Hidrološke meritve na površinskih vodah
Hidrološki monitoring podzemnih voda (meritve gladine podzemne vode)
Kategorizacija vodotokov
Karta potresne nevarnosti
Karte hrupa - pomembne železniške proge L DVN
Karte hrupa - pomembne železniške proge L NOČ
Katalog potresov
Komunalne čistilne naprave
Kopalne vode
Kopalne vode (prispevno območje)
Lokacije mobilne eko postaje
MOL - Karte hrupa - IPPC industrija L DVN
MOL - Karte hrupa - ceste L DVN
MOL - Karte hrupa - ceste L NOČ
MOL - Karte hrupa - pomembne ceste L DVN
MOL - Karte hrupa - pomembne ceste L NOČ
MOL - Karte hrupa - železniške proge L NOČ
Merilna mesta na območjih kopalnih voda
Merilna mesta za kakovost podzemnih voda
Merilna mesta za kakovost površinskih voda
Merilna mesta za meritve kakovosti zunanjega zraka in padavin
NATURA 2000
Največja 12-urna višina padavin s povratno dobo 100 let, obdobje 1961-2000
Največja 12-urna višina padavin s povratno dobo 50 let, obdobje 1961-2000
Največja 24-urna višina padavin s povratno dobo 100 let, obdobje 1961-2000
Največja 24-urna višina padavin s povratno dobo 50 let, obdobje 1961-2000
Največja 48-urna višina padavin s povratno dobo 100 let, obdobje 1961-2000
Največja 48-urna višina padavin s povratno dobo 50 let, obdobje 1961-2000
Najvišja višina snežne odeje s povratno dobo 50 let
Največja snežna obtežba s povratno dobo 50 let
Območja obremenjenosti zraka zaradi onesnaženosti z arzenom in kadmijem
Območja odlagališč
Območja onesnaženosti zunanjega zraka
Območja onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10
Območja, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna območja varstva, pa s to uredbo niso določena za Natura območja
Odlagališča
Odseki površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib
Olistanje bukve (Fagus Sylvatica L.), povprečje obdobja 1971–2000
Olistanje hrasta (Quercus Petraea, Quercus Rubur L.), povprečje obdobja 1971–2000
Pojav mladih poganjkov na smreki (Picea Abies A. Dietr.), povprečje obdobja 1971-2000
Pokrovnos tal (CLC) 2018
Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE2000
Pokrovnost tal v Sloveniji po CORINE2006
Pokrovnosti tal - spremembe med letoma 2012 in 2018
Porast snežne obtežbe z višino
Posnetek ozadja obremenjenosti okolja z elektromagnetnimi sevanji (EMS)
Povprečna aprilska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna aprilska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna aprilska temperatura zraka 1971–2000
Povprečna aprilska višina korigiranih padavin 1971–2000
Povprečna avgustovska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna avgustovska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna avgustovska temperatura zraka 1971–2000
Povprečna avgustovska višina korigiranih padavin 1971–2000
Povprečna decembrska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna decembrska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna decembrska temperatura zraka 1971–2000
Povprečna decembrska višina korigiranih padavin 1971–2000
Povprečna februarska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna februarska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna februarska temperatura zraka 1971–2000
Povprečna februarska višina korigiranih padavin 1971–2000
Povprečna gostota moči vetra 50 m nad tlemi model AIOLOS (obdobje 1994 - 2001)
Povprečna januarska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna januarska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna januarska temperatura zraka 1971–2000
Povprečna januarska višina korigiranih padavin 1971–2000
Povprečna julijska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna julijska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna julijska temperatura zraka 1971–2000
Povprečna julijska višina korigiranih padavin 1971–2000
Povprečna junijska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna junijska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna junijska temperatura zraka 1971–2000
Povprečna junijska višina korigiranih padavin 1971–2000
Povprečna letna gostota moči vetra 50 m nad tlemi model DADA (obdobje 1994-2001)
Povprečna letna hitrost vetra 10 m nad tlemi 1994–2001
Povprečna letna hitrost vetra 10 m nad tlemi model DADA (obdobje 1994-2001)
Povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi 1994–2001
Povprečna letna hitrost vetra 50 m nad tlemi 1994–2001 model DADA
Povprečna letna najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna letna najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna letna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna letna temperatura zraka 1981–2010
Povprečna letna višina korigiranih padavin 1971–2000
Povprečna letna višina korigiranih padavin 1981–2010
Povprečna letna višina merjenih padavin 1961–1990
Povprečna majska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna majska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna majska temperatura zraka 1971–2000
Povprečna majska višina korigiranih padavin 1971–2000
Povprečna marčna najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna marčna najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna marčna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna marčna višina korigiranih padavin 1971–2000
Povprečna novembrska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna novembrska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna novembrska temperatura zraka 1971–2000
Povprečna novembrska višina korigiranih padavin 1971–2000
Povprečna oktobrska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna oktobrska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna oktobrska temperatura zraka 1971–2000
Povprečna oktobrska višina korigiranih padavin 1971–2000
Povprečna septembrska najnižja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna septembrska najvišja dnevna temperatura zraka 1971–2000
Povprečna septembrska temperatura zraka 1971–2000
Povprečna septembrska višina korigiranih padavin 1971–2000
Povprečna skupna višina novozapadlega snega v sezoni 1971/1972–2000/2001
Povprečni temperaturni primanjkljaj v ogrevalni sezoni 1971/1972–2000/2001
Povprečno aprilsko število dni s snežno odejo 1971–2000
Povprečno avgustovsko število dni s snežno odejo 1971–2000
Povprečno decembrsko število dni s snežno odejo 1971–2000
Povprečno februarsko število dni s snežno odejo 1971–2000
Povprečno januarsko število dni s snežno odejo 1971–2000
Povprečno julijsko število dni s snežno odejo 1971–2000
Povprečno junijsko število dni s snežno odejo 1971–2000
Povprečno letno število dni s padavinami nad 0.1 mm 1971–2000
Povprečno letno število dni s padavinami nad 30 mm 1961–1990
Povprečno letno število dni s padavinami nad 40 mm 1961–1990
Povprečno letno število dni s padavinami nad 50 mm 1961–1990
Povprečno letno število dni s padavinami nad 70 mm 1961–1990
Povprečno letno število dni s snežno odejo 1971–2000
Povprečno majsko število dni s snežno odejo 1971–2000
Povprečno marčno število dni s snežno odejo 1971–2000
Povprečno novembrsko število dni s snežno odejo 1971–2000
Povprečno oktobrsko število dni s snežno odejo 1971–2000
Povprečno septembrsko število dni s snežno odejo 1971–2000
Povprečno trajanje ogrevalne sezone 1971/1972–2000/2001
Povprečno trajanje sončnega obsevanja - jesen 1971–2000
Povprečno trajanje sončnega obsevanja - jesen 1981–2010
Povprečno trajanje sončnega obsevanja - poletje 1971–2000
Povprečno trajanje sončnega obsevanja - poletje 1981–2010
Povprečno trajanje sončnega obsevanja - pomlad 1971–2000
Povprečno trajanje sončnega obsevanja - pomlad 1981–2010
Povprečno trajanje sončnega obsevanja - zima 1971–2000
Povprečno trajanje sončnega obsevanja - zima 1981–2010
Predhodne aglomeracije (OP 2005-2017)
Prispevne površine občutljivih območij zaradi evtrofikacije
Projektna hitrost vetra
REGISTER_POSTAJ
Raziskave onesnaženosti tal Slovenije
Register naravnih vrednot (jame)
Register naravnih vrednot (območja)
Register naravnih vrednot (točke)
Revidiran sloj CLC 2012
Spremembe pokrovnosti tal med letoma 1995 in 2000
Spremembe pokrovnosti tal med letoma 2000 in 2006
Vodna telesa podzemne vode
Vodonosni sistemi
Vplivna območja kopalnih voda
ZRC_SAZU_SLEDENJE_INJICIRANJE
ZRC_SAZU_SLEDENJE_POVEZAVE
ZRC_SAZU_SLEDENJE_VZORCENJE
ZRC_SAZU_SLEDENJE_ZALEDJA
Zavarovana območja (conacija)
Zavarovana območja (poligoni)
Zavarovana območja (točke)
Začetek cvetenja navadne leske (Corylus Avellana L.), povprečje obdobja 1971-2000
Začetek cvetenja črnega bezga (Sambucus Nigra L.), povprečje obdobja 1971–2000
Življenjski prostor rjavega medveda

Parametri WFS strežnika

URLhttp://gis.arso.gov.si/geoserver/ows?

Verzija1.1.0
  |  
Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO:
Untitled Document
Spletne strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) so vzpostavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti.
Podatki, ki so dostopni preko te spletne strani imajo status informacij javnega značaja in se lahko prenašajo oz. kopirajo. Pri njihovi uporabi je potrebno navesti vir podatka (Vir: Agencija R