Geoportal ARSO
Pošljite nam povratne informacijeVeč o ...Pomoč
Prva stranIšči BrskanjePovezave
Podrobnosti

.

Erozijska območa - opozorilna karta erozije


Opis zbirke podatkov
Povzetek: V strokovnih podlagah Podjetja za urejanje hudournikov (v nadaljevanju PUH) (1999) jeerozijska problematika predstavljena na treh kartah v merilu 1 : 250.000. Karta »Erozijskažarišča in erodibilnost območij – stanje« prikazuje erozijska žarišča (razvrščena po jakostiv pet kategorij), s katerih se sproščajo večje količine erozijskega drobirja ter erozijskepovršine razvrščene v pet kategorij erodiranosti glede na stopnje razvitosti erozijskihprocesov. Karta »Erozija: stabilnost območij in plazovi – stanje« prikazuje nestabilna inpogojno stabilna zemljišča ter plaznice evidentiranih snežnih plazov. Označeni so tudi večjiskalni podori in podori hriba. Vsebina obeh kart stanja je bila smiselno analizirana in poekspertni odločitvi prevedena v opozorilno karto »Erozija: varstvena območja - ukrepi inomejitve« (KARTOGRAFSKA PRILOGA 55: Erozijska območja – opozorilna karta erozije).Na tej karti so prikazana »opozorilna območja strogega varovanja (območje prepovedi) «in »opozorilna območja izvajanja zaščitnih ukrepov«, pri čemer med slednja sodijoobmočja zahtevnejših zaščitnih ukrepov ali običajnih zaščitnih ukrepov.povzeto po Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009 - 2015, več na http://www.arhiv.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/vode/nuv/nacrt_upravljanja_voda.pdf
Namen: Podatkovni sloj je bil pripravljen za Kartografsko podlago 55: Erozijska območja - opozorilna karta erozije v Načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009 - 2015 (Uredba o Načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009 - 2015, Ur.l.št 61/2011).
Jezik zbirke podatkov: Slovenski
Osnovne informacije za citiranje vira:
Ime zbirke podatkov: Erozijska območa - opozorilna karta erozije
Datum:
Datum: 2011-07-29
Tip datuma: Datum objave
Kontaktna oseba:
Ime in priimek odgovorne osebe: n.a.
Ime ustanove: n.a.
Položaj kontaktne osebe: n.a.
Vloga: Kontaktna točka
Informacije o kontaktu:
Elektronski naslov: n.a.
Tip zbirke podatkov: Vektor
Kategorija teme: Zdravje
Zbirka ključnih besed:
Ključna beseda: območja nevarnosti naravnih nesreč
Ključna beseda: erozija
Ključna beseda: tla
Ključna beseda: ogrožena območja
Ključna beseda: načrt upravljanja voda
Ključna beseda: erozijska območja
Ključna beseda: Downloadable Data
Meja območja zbirke podatkov:
Zahodna meja: 13.360424
Vzhodna meja: 16.532093
Severna meja: 46.887378
Južna meja: 45.41773
Omejitev uporabe zbirke: Ni primeren za uporabo v merilih pod 1:250.000.
Zakonske omejitve:
Omejitve dostopa: Other Restrictions
Omejitve uporabe: Other Restrictions
Druge omejitve: Informacije javnega značaja
Metapodatkovni opis
Metapodatkovni jezik: Slovenski
: utf8
Tip podatka: Zbirka podatkov
Odgovorna oseba:
Ime in priimek odgovorne osebe: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Ime ustanove: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za vode
Položaj kontaktne osebe: Direktorat za okolje, Sektor za vode
Vloga: Kontaktna točka
Informacije o kontaktu:
Država: SI
Elektronski naslov: gp.mko@gov.si
Odgovorna oseba:
Ime in priimek odgovorne osebe: n.a.
Ime ustanove: Podjetje za urejanje hudournikov (PUH).
Položaj kontaktne osebe: n.a.
Vloga: Kontaktna točka
Informacije o kontaktu:
Telefon: n.a.
Faks: n.a.
Država: SI
Elektronski naslov: puh@puh.si
Datum izdelave metapodatka: 2014-01-23
Ime metapodatkovnega standarda: INSPIRE Metadata Implementing Rules: Technical Guidelines based on EN ISO 19115 and EN ISO 19119
Verzija metapodatkovnega standarda: V. 1.2
Posredovanje podatkov
Format posredovanja podatkov:
Ime formata: SDE Feature Class
Verzija formata: 1
Amendment Number: 1
Specifikacija: n.a.
File Decompression Technique: n.a.
Kakovost
Obseg (kakovostne informacije se uporablja za): Zbirka podatkov
Preizkus skladnosti:
Ali je potrjevanje narejeno?: true
Obrazložitev:
Specifikacija:
Ime zbirke podatkov: n.a.
Datum:
Datum: 2013-11-29
Tip datuma: Datum objave
Lineage: n.a.
/geoportal/rest/document?f=html&id=%7B8655D817-5B43-41F6-B410-44D5A3DB516F%7D
Ta Geoportal je bil narejen s pomočjo ArcGIS Server Geoportal Extension 10. Prosimo, če preberete: Izjava o omejitvi odgovornosti pri uporabi prostorskih podatkov ARSO ali Nam pišite.